KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts

KEFF konferanse 2019: Call for Abstracts

KEFF-konferansen 2019 arrangeres i Bergen 18-19.mars (mandag-tirsdag). Arrangementskomiteen ønsker at store deler av programmet (presentasjoner og postere) skal bestå av presentasjoner fra kliniske ernæringsfysiologer og 4.- og 5.årsstudenter i klinisk ernæring.

Alle kefer og studenter i klinisk ernæring inviteres herved til å bidra med det vitenskapelige innholdet på KEFF-konferansen 2019!

Presentasjon/poster kvalifiserer til 1 formidlingspoeng for doktorgradsstipendiater.

De som ønsker å presentere sitt arbeid på konferansen må sende inn et abstract – se veiledning om dette lenger ned. En komite er nedsatt for å vurdere de innsendte bidragene.

 

Abstractet kan handle om:

Dine kliniske eller andre jobbrelaterte erfaringer, for eksempel:

•   Pasientkasus (se egen beskrivelse)

•   Arbeid med en spesifikk pasientgruppe

•   Relevant informasjonsmateriell

•   Arbeid med undervisning av annet helsepersonell eller kef-studenter

•   Planlagte eller fullførte prosjekter

 

Forskning, for eksempel:

•   Planlagte eller fullførte forskningsprosjekter/artikler

•   Masteroppgaver, herunder prosjekter som gjennomføres 2018-19 (sendes som prosjektbeskrivelse)

•   Fullførte bacheloroppgaver/litteraturgjennomganger

 

Viktige datoer

•   Frist innsending abstract: 5.november 2018 kl. 12.00

•   Tilbakemelding: innen årsskiftet

 

Presentasjonstype

En nedsatt evalueringskomité vil vurdere ditt innsendte abstract. Hvis det godkjennes vil komiteen foreslå at det kan presenteres som en av de følgende presentasjonstyper:

•   Muntlig foredrag      25 eller 15 minutter foredrag (inkludert tid til spørsmål)

•   Poster                     Tradisjonell postersesjon

Alle godkjente abstract vil gjøres tilgjengelig elektronisk for alle deltakere.

 

Veiledning for innsending av abstract

•   Abstractet kan inneholde maksimalt 300 ord (hovedteksten)

•   Det er valgfritt å skrive abstractet på norsk eller engelsk

•   Etterstreb et godt språk og gode setninger; bruk tid på grammatikk og rettskriving

•   Referanser er generelt unødvendig, men kan angis i selve teksten

•   Abstractet kan inneholde 1 figur eller tabell, så lenge de bidrar med viktig informasjon og passer inn. Dette teller som 50 ord av de maksimalt tillatte 300.

•   Finansieringskilder og interessekonflikter relevante for arbeidet må angis

•   Lagre dokumentet som et Word-dokument med tittel: Abstract KEFFkonf 2019 <Førsteforfatter>

•  Send inn til arrangementskomiteen på epost til vegard.lysne@uib.no. Merk emnefeltet med KEFF2019 – Abstract – Navn

•   Meld deg på konferansen

•   Om abstractet godkjennes av komiteen, lag foredrag eller poster

 

Ressurser for presentasjon/poster

•   http://www.craftofscientificpresentations.com/

•   http://www.scientific-presentation.com

•   https://www.makesigns.com/tutorials/poster-design-layout.aspx

 

Om pasientkasuistikker (case reports)

•   Les Tidsskrift for den norske legeforenings og American College of Physicians’ veiledninger for hvordan pasientkasuistikker kan skrives

•   Husk anonymisering og informert samtykk

 

Mal og format

Tittel

Tittelen skal være en kort og informativ hel setning. Den bør inneholde nøkkelord for arbeidet. Den skal være skrevet ifet, og kun første ord skal ha stor forbokstav.

Forfatterliste og tilknytning

Angi forfatternes fornavn og etternavn. Mellomnavn kan forkortes til bare forbokstaven i mellomnavnet. Det er ikke nødvendig å inkludere titler (som for eksempel BSc, MSc, PhD). Angi arbeidstilknytning.

Tekst

Bruk Times New Roman, skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand og venstrejustert tekst. Skriv hele setninger. Ha nytt avsnitt for hver del (uten innrykk). Angi hele ordet første gang du bruker en forkortelse, bruk deretter kun forkortelsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduksjon/bakgrunn:Forklar konteksten --- Hva er kjent? Hva er ukjent, ufullstendig kjent, eller misforstått?

Hensikt/målsetting(angis ikke i pasientkasuistikker):Oppgi målsetting/hensikt/hypotese (1 setning)

Design(angis ikke i pasientkasuistikker):Forklar metodikk brukt i arbeidet --- Hvilke metoder eller prosedyrer ble brukt for å nå målet? Hvem er målgruppen eller studiedeltakerne?

Resultater:Forklar de viktigste resultatene --- Hva var det viktigste funnet? Hva resulterte arbeidet i? Denne delen kan illustreres med en figur eller tabell dersom det passer.

For kasuistikker: beskriv pasientforløp

For prosjektbeskrivelser: Bruk mer plass på Hensikt/Metode/Design

Konklusjon:Oppsummer primærfunnet (1-2 setninger) --- Hvilke konklusjoner kan man trekke fra resultatene? Hva er den kliniske relevansen? Relevans for kliniske ernæringsfysiologer.

For ikke-fullførte prosjekter: Beskriv/diskuter overordnet mål og nytteverdi eller klinisk relevans av prosjektet (hva vil resultatene fra ditt prosjekt bidra med til den eksisterende litteraturen, sett prosjektet ditt i kontekst)

Antall ord (fra introduksjon tom konklusjon):

Finansieringskilder og interessekonflikter:

 

Eksempel 1 - norsk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstract KEFF-konferansen 2019

KEFF-konferansen 2019 – planlegging, organisering og målsetning

Vegard Lysne1, Hanne Rosendahl-Riise1, Helene Dahl2, Marte A Trollebø2, Hanna F Dale2, Caroline Jensen2, Cathrine Horn1 og Randi J Tangvik2,3

1 Senter for Ernæring, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

2 Senter for Ernæring, Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen

3 Avdeling for Klinisk Ernæring, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Bakgrunn:Forekomsten av KEFF-konferanser blant kliniske ernæringsfysiologer er 1 per medlem per år, og utgjør en viktig arena for sosial og faglig sammenkomst i fagmiljøet. Gjennomføring av konferansen krever en arrangementskomite, som i året før konferansen har som oppgave å planlegge og organisere gjennomføringen.

Hensikt/målsetting: Målet er å planlegge en konferanse som tilfredsstiller retningslinjene satt av styret, samt deltakernes forventninger til faglig innhold og sosial omgang med kollegaer.

Design:KEFF-Konferansen 2019 organiseres som en todagers konferanse. Det faglige innholdet vil bestå av en kombinasjon av inviterte bidrag, samt bidrag basert på medlemmenes innsendte abstracts. Komiteen er designet etter håndsopprekningsmetoden. Konferansen arrangeres på Bygg for Biologiske Basalfag ved Universitetet i Bergen, som gir oss tilgang på 2 auditorier og vrimleareal som kan brukes til utstillere, posterområde og lunsjservering.

Resultater: Arrangementskomite for konferansen er nedsatt, og planlegging av konferansen i gang. Forespørsel om innsending av abstract er sendt ut, og komiteen avventer mottagelse av bidrag før arbeidet med å sette opp program kan fullføres.

Konklusjon:KEFF-konferansen 2019 kommer til å bli en stor suksess. Innsendte bidrag kommer til å holde høy faglig kvalitet, og alle deltakerne vil få godt utbytte av konferansen.

Antall ord (fra introduksjon t.o.m. konklusjon): 190

Finansieringskilder og interessekonflikter: Konferansen er finansiert av påmeldingsavgift samt sponsorinntekter. Forfatterne har ingen interessekonflikter utover å lage en best mulig konferanse.