Informasjon om innmelding

Bli medlem i KEFF!

Kriterier for medlemskap

For å være kvalifisert til medlemskap i KEFF, må man enten inneha en norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog (kef), eller være student ved Universitetet i Oslo (profesjonsstudiet i klinisk ernæring) eller Universitetet i Bergen (bachelor i human ernæring eller master i klinisk ernæring), eller Universitetet i Tromsø (bachelor i ernæring elle rmaster i klinisk ernæring). Man søker først om medlemskap i Forskerforbundet og deretter i KEFF. Dersom Forskerforbundet avslår søknaden om medlemskap (begrunnet med at søker ikke arbeider innenfor Forskerforbundets sektor), kan man søke om Faglig medlemskap i KEFF.

Slik melder du deg inn:

Følg linken https://www.forskerforbundet.no/bli-medlem/ og fyll ut innmeldingsskjemaet.

NB! Det er viktig at du legger inn en epostadresse som sjekkes hyppig. KEFF har behov for kommunikasjon med deg etter innmelding.

NB 2! På side 2 i innmeldingsskjemaet er det spørsmål om du vil melde deg inn i en fagpolitisk forening. Kryss «Ja» og velg Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF).

Forskerforbundet sender et velkomstbrev til alle som kvalifiserer til å bli medlem hos dem. Når det er valgt fagpolitisk forening KEFF, får KEFF beskjed om nytt medlem. KEFF kontakter den innmeldte og ber om HPR-nr. eller bekreftelse på ernæringsstudier. Dersom dokumentasjonen godkjennes, sender KEFF en velkomst-epost som bekreftelse på medlemskapet i KEFF.

For å søke om Faglig medlemskap i KEFF, send en epost til post@keff.no vedlagt HPR-nr. og avslag på medlemskap i Forskerforbundet. Hvis du som faglig medlem i KEFF skifter stilling til en arbeidsplass innenfor Forskerforbundets sektor, må du søke medlemskap i Forskerforbundet og endre medlemsstatus i KEFF.

Medlemsfordeler

Som medlem i KEFF og Forskerforbundet får du blant annet følgende:

 • Deltakelse på KEFFs årlige to-dagers konferanse til medlemspris. KEFF konferanse og årsmøte er kliniske ernæringsfysiologers viktigste møteplass. Her er det mulighet til faglig påfyll og til å knytte kontakter med andre fagkolleger/studenter samt aktører fra industrien. Konferansen arrangeres hvert år i midten av mars.
 • Tilbud om etterutdanningskurs innen aktuelle faglige tema minst hvert fjerde år.
 • Tidsskriftene Norsk Tidsskrift for Ernæring og Forskerforum (Forskerforbundets medlemsblad). Norsk Tidsskrift for Ernæring eies i fellesskap av KEFF og Norsk Forening for Ernæringsfysiologer. Det kommer ut fire ganger i året og inneholder fagartikler, intervjuer og diverse oppdateringer på ernæringsområdet.
 • Medlemskap i PEN-klubben til en svært gunstig pris. PEN er en database med oppsummert forskning på ernæringsbehandling av diverse diagnoser, et nyttig verktøy for kefer.
 • Bli med i et faglig fellesskap som arbeider med å fremme kliniske ernæringsfysiologers interesser. Organisasjonen jobber for å fremme vår yrkesgruppe, bedre vilkår for kefer i arbeidslivet samt opprettelse av flere stillinger og studieplasser.
 • Medlemskap i Forskerforbundet gir rett til juridisk bistand og veiledning fra tillitsvalgte og ansatte i Forskerforbundet vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.
 • Forskerforbundet tilbyr medlemmene forsikringer til gunstige priser, både livs-, innbo- og reiseforsikring.

Faglig medlemskap

Som faglig medlem i KEFF har du de samme medlemsfordeler og rettigheter som ordinære medlemmer, bortsett fra det Forskerforbundet tilbyr.

Studentmedlemskap

Studenter kan melde seg inn i KEFF så snart ernæringsstudier ved UiO, UiB eller UiT er påbegynt. Dersom studiet avsluttes før utdanningen til klinisk ernæringsfysiolog er fullført ved UiO, UiB eller UiT, kvalifiserer man ikke lenger til medlemskap i KEFF. Om man ved andre studiekombinasjoner oppnår norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, kan det igjen søkes om medlemskap i KEFF.

Brosjyre om studentmedlemskap kan lastes ned her.

OBS: Kontingenten for studentmedlemsskap er oppjustert til kr 600 etter at brosjyren ble trykket. 

Foreningen er opptatt av å ha god kontakt med studentmassen på UiO, UiB og UiT. Det sitter derfor en studentrepresentant, valgt av studentene ved UiO og UiB (og etter hvert UiT) i styret. Denne representanten er et bindeledd mellom studentene og organisasjonen og kan kontaktes f. eks. ved spørsmål om medlemskap eller hvis det er saker som ønskes tatt opp i styret. Sjekk hvem som er nåværende studentrepresentant på http://keff.no/no/Om_KEFF/Styret/ .

Spesielle medlemsfordeler for studenter

 • Sterkt redusert deltakeravgift på KEFF konferanse
 • Gunstig forsikringspakke for studenter via Forskerforbundet
 • Engangskontingent for studententmedlemsskap i Forserforbundet på kr 250 som gjelder under hele studietiden. 
 • Gratis medlemskap i KEFF første året ved innmelding etter at KEFF konferanse er arrangert i mars.

Priser

Kontingentsatser KEFF:

 • Ordinært medlem kr 1200
 • Studentmedlem kr 600
  (gratis i innmeldingsåret ved innmelding etter at KEFF konferanse er arrangert i mars)
 • Pensjonistmedlem kr 600
  (alders- og 100% uførepensjonister)
 • Faglig medlem kr 1450

Kontingentsatser Forskerforbundet:

Se hjemmesiden til Forskerforbundet.