Logo
Login
Navigasjon


Modellen er sirkulær og inndelt i fire adskilte trinn som er forbundet med hverandre i en logisk rekkefølge fra ernæringskartlegging, -diagnose og -intervensjon til -monitorering og -evaluering.

Modellens sirkulære form henspeiler på det dynamiske i ernæringsbehandlingsprosessen. Kjernen i modellen er relasjonen mellom den ernæringsprofesjonelle og pasienten/klienten som et partnerskap. Kjernen og de fire stegene i sirkelen er omgitt av to ytre sirkler. Den innerste av disse omfatter de ulike kompetansene som inngår i det klinisk ernæringsprofesjonelle arbeidet. Den ytterste sirkelen illustrerer forskjellige kontekster innen helsevesenet den ernæringsprofesjonelle kan arbeide innenfor. Inngangen til sirkelen er henvisningen eller screening, og utgangen er utfall av ernæringsbehandlingen som grunnlag for blant annet statistikk.

Til modellen er det knyttet en profesjonsspesifikk terminologi med definerte termer gruppert i ulike kategorier for hvert steg. Det standardiserte språket muliggjør kommunikasjon innad i og på tvers av profesjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det er en problemløsende modell som søker å finne ernæringsproblemet eller -diagnosen. Til de spesifikke diagnosetermene ser man etter tegn eller symptomer som understøtter at diagnosen finnes. Deretter prøver man å finne årsaken(e) til problemet. Problem(er), årsak(er) og tegn/symptomer settes sammen til et såkalt PES-statement. Dette er med på å konkretisere og tydeliggjøre klinisk ernæringsprofesjonelles arbeid. Årsakene gir grunnlag for tiltakene, mens tegn og symptomer er det man monitorerer og evaluerer effekten(e) ut fra.

Hvordan profesjonaliserer og kvalitetsforbedrer NCP og NCPT arbeidet vi gjør?

Hvordan bidrar NCP og NCPT til profesjonsrollen og -identiteten?

NCPT terminologien er unik for profesjonen og fanger både det spesifikke og bredden i klinisk ernæringsprofesjonelles funksjoner. NCP identifiserer de aktivitetene som bare profesjonen kan utføre og hvilket bidrag aktivitetene gir til helseeffektene. EFAD oppfordrer sine medlemmer til bruk av standardisert språk og har visjon om at alle bruker ernæringsbehandlingsmodell og standardisert språk i 2020.

Hva er fremtidsperspektivene?

Forståelse av historikken er viktig for å være i forkant av fremtiden. Digitalisering av helsesektoren er allerede i full gang. Nasjonale e-helseløsninger i kommuner og helseforetak, etablering av standardisert språk for elektroniske journalsystemer og lettere tilgjengelige helsedata er noen av målene for digitaliseringen. Standardisert språk skal bedre samhandlingen og pasientsikkerheten. Digitalisering skal gjøre hverdagen enklere for både helsepersonell og pasienter, og lette uttrekk av data til forskning. Pilotprosjektet med utvikling og implementering av Helseplattformen i Helse Midt-Norge er en viktig del av grunnlaget for et nasjonalt elektronisk journalsystem ”En innbygger – en journal”.

Utviklingen av NCP og NCPT i USA

Forløperen til NCP-modellen, slik vi kjenner den i dag, kom i 2003 fra den amerikanske profesjonsforeningen The Academy of Nutrition and Dietetics (tidligere the American Dietetic Association). Den bygde på et grunnlag som ble utviklet over tid helt tilbake fra 70-tallet. Felles for de forskjellige versjonene av modeller var å bidra med en strukturert ramme for ernæringsbehandling. De søkte å vise hvilke aktiviteter som var unike for profesjonen og hvilke helseeffekter som kunne tilskrives disse aktivitetene.

I 2008 ble artiklene om dagens modell publisert.
(2008). "Nutrition care process and model part I: the 2008 update." Journal of the American Dietetic Association 108(7): 1113-1117.
(2008). "Nutrition care process part II: using the International Dietetics and Nutrition Terminology to document the nutrition care process." Journal of the American Dietetic Association 108(8): 1287-1293.
Modellen er nylig oppdatert. Artiklene om oppdateringen ble publisert i henholdsvis 2017 0g 2019.
(2017). “Nutrition care process and model update: toward realizing people-centered care and outcome management.“ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 117(12): 2003-2014.
(2019). “Nutrition care process (NCP) update part II: developing and using the NCP Terminology to demonstrate efficacy of nutrition care and related outcomes.” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 119(5): 840-845.

NCP og NCPT i andre land

Flere kontinenter og land har tatt i bruk modellen og oversatt terminologien til sine språk. Både i Australia og Canada har modellen vært i bruk lenge, og terminologien er oversatt til japansk, koreansk, kinesisk, fransk, italiensk, spansk, tysk samt til svensk, dansk og norsk.

Interessen for NCP og NCPT i Norge ble vekket på EFAD konferansen i Barcelona i 2011, og fra 2012 ble metodikken innført i undervisningen av studentene i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. I 2015 forelå første del av oversettelsen av NCPT til norsk. Siden er flere deler og nye versjoner av terminologien oversatt. I 2014 ble arbeidsgruppen for Profesjonell praksis – terminologi og metode etablert i KEFF.